(+371) 2634 9876
info@biznesa-plans.lv
   
 
Reizēm cilvēks, tikai tiecoties pēc zvaigznēm, apjauš, kas viņam uz zemes īsti darāms.

/Francis Usāns, 20.gs./
Biznesa plāna struktūra

Biznesa plāna struktūra ir atkarīga no biznesa plāna mērķa (investīciju un finansējuma piesaiste jaunā un esošā uzņēmumā; jauna darbības virziena izvērtēšana esošā uzņēmumā; efektivitātes un rentabilitātes novērtēšana esošā uzņēmumā; nākotnes plānu sastādīšana u.c.), bet pamatā biznesa plāna struktūra ir līdzīgaliekot uzsvaru uz noteiktām nodaļām atkarībā no biznesa plāna mērķa. Piemēram, piesaistot finansējumu no bankas galvenais uzsvars tiks likts uz finanšu prognožu pamatojumu un vēsturiskiem finanšu datiem, kā arī nozares attīstības tendencēm.

Kopumā biznesa plāna struktūra ir sekojoša:

1) Kopsavilkums

-     Biznesa plāna mērķis
-     Īss produkta apraksts
-     Nozares analīzes galvenie secinājumi
-     Salīdzinošā priekšrocība ar līdzīgiem uzņēmumiem
-     Īss uzņēmuma un tā vadības apraksts
-     Nepieciešamais finansējums, atmaksāšanās periods
-     Prognozētie finanšu rezultāti
-     Kontakti

2) Uzņēmums un tā vadība

-     Uzņēmuma dibināšana un darbība līdz biznesa plāna izstrādei
-     Pašreizējā uzņēmuma misija, vīzija un mērķi
-     Uzņēmuma vadība, akcionāri, to līdzdalība uzņēmumā
-     Uzņēmuma atrašanās vieta (birojs, noliktava, veikals, filiāle)

3) Produkti

-     Preces vai pakalpojuma apraksts
-     Īpašības, kvalitāte, reģistrētās preču zīmes
-     Cenas noteikšanas stratēģija
-     Salīdzinājums ar konkurentu produktiem (cena, kvalitāte)
-     Pēc-pārdošanas apkalpošana (garantijas remonti)
-     Piegādātāju analīze - piegādes nosacījumi, piegādātāju maiņas iespējas
-     Izplatīšanas kanāli

4) Ražošanas vai pakalpojumu nodrošināšana

-     Ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas process
-     Nepieciešamās telpas un iekārtas (tehnoloģiskā priekšrocība)
-     Jaudu plānošana
-     Kvalitātes kontrole

5) Nozare (tirgi un konkurenti)

-     Nozares apjoms, eksporta / importa attiecība
-     Nozares tendences un to analīze
-     Likumdošanas ietekme - normatīvie akti, nodokļi, vides prasības
-     Potenciālā tirgus daļa
-     Konkurentu uzskaite un analīze
-     Citas nozares īpatnības (sezonalitāte, klientu lojalitātes līmenis)

6) Uzņēmuma konkurences stratēģija

-     PEST analīze (politisko, ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko faktoru analīze)
-     SWOT analīze (uzņēmuma stiprās un vājās puses; nozares iespējas un draudi)
-     Mārketinga stratēģija (klientu struktūra un piesaiste)
-     Pārdošanas plāns (cena, reklāma, vieta, izplatīšana)
-     Salīdzinošā priekšrocība

7) Darbinieki

-     Nepieciešamo darbinieku skaits un kvalifikācija
-     Darbinieku atlases process un noturēšana
-     Kontroles mehānismi (iekšējās pārbaudes)
-     Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

8) Nepieciešamais finansējums

-     Finansējuma izlietošanas mērķis
-     Nepieciešamā finansējuma apjoms un detalizēts izlietojums
-     Atmaksāšanās periods
-     Nodrošinājums (ķīla)

9) Vēsturiskie finanšu dati

-     Pēdējo 2 gadu finanšu rezultāti
-     Pēdējo 2 gadu ražošanas apjomi vienībās
-     Kredītvēsture

10) Finanšu prognozes

-     Finanšu prognožu pieņēmumu apraksts un pamatojums
-     Naudas plūsmas prognoze
-     Bilances prognoze
-     Peļņas vai zaudējumu aprēķina prognoze
-     Nulles punkta analīze
-     Galvenie finanšu koeficienti
-     Jūtīguma analīze
-     ROI, ROE, NPV, IRR

11) Biznesa projekta realizācija un riski

-     Projekta realizācijas secība (posmi, laika grafiks)
-     Galveno risku uzskaitījums un raksturojums
-     Paredzamie pasākumi risku mazināšanai

12) Pielikumi

-     Iekārtu specifikācijas
-     Uzņēmuma vadības un galveno darbinieku CV
-     Nodomu protokoli (līgumi) ar pircējiem
-     Nodomu protokoli (līgumi) ar izejvielu piegādātājiem
-     Pēdējie gada pārskati (bilance, p/z aprēķins, naudas plūsma)
-     Būtiskāko sadarbības partneru finanšu informācija
-     Ēku celtniecības tāme
-     Telpu nomas līgums
-     Licences / patenti
-     Nodrošinājuma vērtējums 


© 2008, Visas tiesības aizsargātas.
Latvijas Reitingi Top Site Statistika - TopSite.lv Top.LV